Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Interieur Inspiratie

Contracttermijn, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst:

 • De contractermijn voor foto adverteren staat vermeldt op de factuur
 • De contractsduur is 3, 6, 9 of 12 maanden.
 • Het contract eindigt automatisch. Na een jaar worden de foto’s verwijderd.
 • Advertorials kunnen na een jaar verlengd worden voor een meerprijs van € 15,-

Tarief verhoging:

 • Tariefverhogingen zullen door Interieur Inspiratie 2 maanden van te voren bekend worden gemaakt. De adverteerder is gerechtigd het contract dan te beeindigen.

Betaling:

 • De in de overeenkomst vermeld tarief is exclusief BTW.
 • Plaatsing geschiedt na ontvangst van alle benodigde stukken.
 • De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst op de rekening van Interieur Inspiratie te zijn bijgeschreven.
 • Mocht langer dan 1 maand betaling uitblijven dan vervalt het contract. Wij zullen u hierover schriftelijk meedelen.

Schriftelijke afspraken:

 • Mondelinge afspraken terzake van advertentiekosten binden Interieur Inspiratie slechts voor zover zij zijnderzijds schriftelijk bevestigd zijn.

Voorbehoud:

Interieur Inspiratie behoudt zich het recht voor:

 • Nummerbrieven, die op de banners worden ontvangen , te openen voor zover ten behoeve van het doorsturen van de brieven aan de adverteerder noodzakelijk is, Nummerbrieven waarin naar het oordeel van Interieur Inspritie niet bonafide op de inhoud van de betrokken banner wordt gereageerd worden vernietigd. Brochures, drukwerken, stencils, monsters, pakketten enz. die worden ingezonden worden niet doorgestuurd.

Bescherming persoonsgegevens:

 • Interieur Inspiratie legt gegevens van de adverteerders vast voor de uitvoering van het contract. Deze zullen niet aan derde worden verstrekt.

Copyrigth/mediagebruik:

 • Naast gebruik op de website geeft de adverteerder toestemming om de foto’s en artikelen ook te gebruiken op andere kanalen van Interieur Inspiratie dan de website. Interieur Inspiratie mag de foto’s ook plaatsen op haar eigen facebook, twitter enz. onder vermelding van een bron of link naar het betreffende artikel. 

Annulering:

 • Annulering (ziekte en/of overlijden) dient plaats te vinden binnen 5 dagen na betaling. Men kan er dan voor kiezen de plaatsing met 2 maanden te vertragen.

Klachten:

 • Eventuele klachten over plaatsingen worden alleen dan in behandeling genomen, indien zij binnen drie weken na plaatsing onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten worden ingediend.
 • Voor klachten over nota’s is deze termijn drie weken na factuurdatum.
 • Eventuele klachten over onjuistheden in digitaal materiaal aangeleverd als PDF worden niet geaccepteerd en vallen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid:

 • De uitgever is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in advertenties.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de advertenties
 • Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is de uitgever uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven.
 • De adverteerder vrijwaart Interieur Inspiratie voor alle aanspraken van derden voor schade tengevolge van de door de adverteerder opgegeven advertentie

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *